2021/04/21-23

NEPCON China 2021

新冠肺炎疫情发生后的首次上海Nepcon在4月21日-23日之间如期举办了. 由于本次无法从日本派出参展人员, FUJI本次尝试通过互联网模式展示了整条生产线可以实现无人化的解决方案, 并获得了广大参展观众的极大兴趣.

PHOTO

  • NEPCON China 2021
  • NEPCON China 2021
  • NEPCON China 2021
  • NEPCON China 2021